Enregistrez votre nouvelle montre
Register your new watch

watch serial number
Đồng hồ của bạn là duy nhất và được bảo vệ bằng số đăng ký của nó ngay khi bạn đăng ký dưới tên của bạn trong 2 năm bảo hành

Merci
Thank you